Statyka społeczna cz. 7

Prawo to można uważać za zasadnicze w statyce społecznej. Zabiegi o żywność stanowią główny bodziec walki i pracy pojedynczych ludzi i całych społeczności.

Darwin określa walkę o byt jako prawo Malthusa, zastosowane ze spotęgowaną siłą do całego zwierzęcego i roślinnego państwa. Walka o byt daje początek wojnom, antagonizmowi klas, konkurencji, ubieganiu się o stanowisko społeczne. Dążność do utrzymania koniecznej równowagi pomiędzy ludnością i żywnością wpływa na kształtowanie się organizacji społecznych, na różniczkowanie się czynności, na pojawianie się nowych narządów. Im na niższych szczeblach uspołecznienia znajdują się ustroje, tym działanie prawa ludnościowego jest bezpośredniejsze i widoczniejsze; na wyższych szczeblach, zapobiegliwość ludzka, przejawiająca się w zwiększaniu środków utrzymania i zmniejszaniu szybkości wzrostu ludności, przyczynia się do tego, że skutki działania tego prawa odczuwamy mniej dotkliwie, i stają się one tak różnorodne, że właściwego ich źródła nie spostrzegamy, bez poprzedniego uważnego zbadania całego przebiegu, który je sprowadza.

One Response to “Statyka społeczna cz. 7”
  1. Reklama says: